Udruženje banaka Srbije
Kreditni biro
 

Uslovi korišćenja portala registrovanih korisnika usluga Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije

Uslovi korišćenja portala registrovanih korisnika usluga Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije podrazumevaju definisanje opštih uslova korišćenja portala namenjenog isključivo registrovanim korisnicima, opis usluga koje se pružaju, proces registracije za korišćenje usluga, način podnošenja zahteva za korišćenje usluga, uslove plaćanja usluge, druge uslove korišćenja portala, politiku privatnosti i ograničenje odgovornosti. Usluge koje na ovakav način Kreditni biro pruža fizičkim licima su dostupne u posebnoj sekciji veb portala www.kreditnibiro.com.

Korišćenje posebne sekcije portala Kreditnog biroa je namenjeno isključivo registrovanim korisnicima i u potpunosti podleže Uslovima korišćenja portala registrovanih korisnika usluga Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“) koji postaju obavezujući u daljem postupku korišćenja usluga portala. Uslovi korišćenja se objavljuju i ažuriraju na portalu www.kreditnibiro.com u sekciji namenjenoj registrovanim korisnicima. Kreditni biro zadržava pravo izmene Uslova korišćenja bez prethodne najave i ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu usled neinformisanosti korisnika o promenama u navedenim Uslovima. Obaveza je korisnika da proveri važeće Uslove korišćenja.

Opis usluge

Kreditni biro registrovanim korisnicima omogućava korišćenje usluga koje su definisane Uslovima korišćenja objavljenim na portalu (www.kreditnibiro.com) u sekciji za registrovane korisnike. Registrovanim korisnicima je omogućeno dobijanje Ličnog izveštaja sa podacima koje o fizičkim licima vode pružaoci usluga – članice Kreditnog biroa: banke, banke u stečaju i likvidaciji, lizing kompanije, državni fondovi i agencije koje se bave kreditiranjem i to:

1.      Ličnog izveštaja i

2.      Ličnog izveštaja fizičkog lica o jemstvima po uslugama pravnih lica i preduzetnika

Razvojem portala registrovanim korisnicima će biti omogućeno korišćenje i drugih usluga Kreditnog biroa.  

 

Za korišćenje usluga portala neophodna je prethodna registracija lica. Nakon uspešnog procesa registracije registrovanim korisnicima se omogućava elektronsko podnošenje zahteva za lični izveštaj i njegova dostava na registrovanu e-mail adresu.

Lični izveštaj služi samo za sopstvene potrebe odnosno za potrebe ličnog uvida u podatke i kontrolu tih podataka koje pružaoci usluga vode u svojim bazama kod Kreditnog biroa. Lični izveštaj ne služi za procenu platežne ili kreditne sposobnosti klijenta već to čine pružaoci usluga, između ostalog, na osnovu preuzimanja za njih predviđenih izveštaja.

Proces registracije korisnika za korišćenje usluga Kreditnog biroa

 Postupak registracije se može izvršiti na jedan od sledeća tri načina:

  1. Online na portalu Kreditnog biroa (www.kreditnibiro.com), korišćenjem lične karte sa digitalnim sertifikatom
  2. Registracijom u Kreditnom birou uz identifikaciju ličnom kartom
  3. Registracijom u banci – članici Kreditnog biroa, uz identifikaciju ličnom kartom

Korisnik se prijavljuje za korišćenje usluga dostupnih registrovanim korisnicima portala Kreditnog biroa popunjavanjem Pristupnice.

Za online registraciju korisnika neophodna je instalacija:

1. Ukoliko imate operativni sistem Microsoft VISTA ili noviji: RSIDCardMW_x86.msi  i KBLK.exe

2. Ukoliko imate operativni sistem Windows XP ili stariji: CSPx32.exe, RSIDCardMW_x86.msi  i KBLK.exe

Korisnik koji proces registracije obavlja u Kreditnom birou ili banci, popunjava i potpisuje obrazac Pristupnice pred nadležnim službenikom koji obavlja proces identifikacije lica. Nakon postupka identifikacije, korisnik će na e-mail adresu dobiti instrukcije za završetak procesa registracije. Korisnik sam određuje lozinku koju će koristiti za pristup portalu. Korisnik je u obavezi da izabranu lozinku čuva i ne odaje trećim licima. Kreditni biro ni na koji način ne može imati odgovornost u slučaju zloupotrebe korisničkog naloga ili lozinke od strane korisnika ili drugog lica.

Podnošenje zahteva za dobijanje izveštaja ili druge usluge Kreditnog biroa

Nakon uspešno obavljenog procesa registracije korisnik stiče pravo na korišćenje usluga koje su dostupne registrovanim korisnicima. U cilju dobijanja navedenih usluga, korisnik elektronskim putem šalje zahtev za dobijanje izveštaja ili druge usluge koja je dostupna registrovanim korisnicima. Nakon prijema i obrade zahteva, izveštaj ili druga usluga se dostavlja na e-mail adresu registrovanog korisnika. Registrovani korisnik je upoznat i saglasan sa time da se podaci o zahtevanim uslugama kao i o drugim informacijama koje se tiču korišćenja portala registrovanih korisnika, iz razloga bezbednog korišćenja, mogu smestiti i čuvati u Kreditnom birou.  Obzirom da na razmenu informacija mogu uticati različiti spoljni faktori, Kreditni biro ne može preuzeti odgovornost za brzinu, pouzdanost i sigurnost isporuke izveštaja i drugih zahtevanih usluga.

Korišćenje portala i obaveze registrovanih korisnika

Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, kao ni kopiranje početne strane portala niti bilo koje druge strane portala na nekom drugom sajtu. Portal Kreditnog biroa kao i svi sadržaji koji su prikazani na njemu u vlasništvu su Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije koji zadržava sva prava u vezi sa eventualnim kršenjem ovih uslova, uključujući pokretanje materijalne i krivične odgovornosti.

Obaveza registrovanog korisnika je da se u potpunosti pridržava Uslova korišćenja portala registrovanih korisnika kao i drugih uslova koji će biti objavljeni u sekciji za registrovane korisnike. Obaveza je korisnika da bezuslovno i bez odlaganja obavesti Kreditni biro o nastalim promenama u podacima iz pristupnice. Kreditni biro ne može snositi odgovornost za neažurnost podataka registrovanih korisnika niti za posledice koje iz toga mogu proisteći.

Politika privatnosti

Popunjavanjem pristupnice korisnik o sebi daje sledeće podatke: ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstven matični broj građanina, adresu stanovanja, mesto stanovanja, poštanski broj i e-mail adresu. Korisnik je saglasan sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem navedenih podataka radi lične identifikacije i registracije na portalu. Korisnik ima pravo uvida u lične podatke koji se o njemu vode, pravo na ispravku i ažuriranje ovih podataka kao i pravo na povlačenje date saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka, odnosno brisanje iz registra. Zahtev za brisanjem iz registra kao i druge zahteve koji se tiču korisničkog naloga, registrovani korisnik upućuje administratoru portala.

Kreditni biro je posvećen zaštiti ličnih podataka i zadržava pravo da u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i sa drugim propisima koji bliže regulišu materiju zaštite podataka preduzme sve neophodne radnje u cilju njihove bezbednosti i zaštite. Podaci o korisnicima koji se prikupe u procesu registracije koriste se samo za potrebe registracije i korišćenja usluga portala i u druge svrhe se ne mogu upotrebiti. Kreditni biro vodi registar korisnika u koji se upisuju podaci iz pristupnice kao i ažurirani podaci koje vremenom sam korisnik promeni. Podaci iz registra ne mogu biti stavljeni na raspolaganje trećoj strani bez izričite pisane saglasnosti lica na koga se ti podaci odnose.

Ograničenje odgovornosti

Obaveza je registrovanog korisnika da usluge portala koristi u svemu prema Uslovima korišćenja i drugim pojedinačnim uslovima i uputstvima za korišćenje koji su istaknuti na portalu Kreditnog biroa. Kreditni biro ni pod ovde navedenim niti pod bilo kojim drugim uslovima ne može snositi odgovornost niti biti pozvan da nadoknadi bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu u materijalnom ili nematerijalnom vidu nastalu neadekvatnim korišćenjem, neispunjenošću tehničkih uslova, nepoštovanjem Uslova korišćenja ili u drugim slučajevima, bilo da su prouzrokovani nepažnjom, nemarom ili propustom korisnika prilikom korišćenja portala.

Uprkos svim preduzetim merama za nesmetan rad portala i korišćenje usluga od strane registrovanih korisnika može se dogoditi prekid ili zastoj u radu servisa usled dejstva spoljnih ili nepredvidivih faktora koje su van razumne kontrole moći, a koji se odnose se na prirodne, tehničke, objektivne i subjektivne uticaje na nesmetan rad portala. Kreditni biro ne snosi odgovornost i za štetu koju korisnik može pretrpeti usled nepravilnog korišćenje portala i nepridržavanja odredbi ovih Uslova. Kreditni biro ne garantuje za sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse u radu portala. Svi sadržaji, informacije, proizvodi i servisi koji se nalaze u okviru usluga, uključujući i tehnička uputstva za korišćenje portala su dostupni bez ikakvih garancija u bilo kom smislu.

Uslovi plaćanja usluge

Registrovanim korisnicima je omogućeno dobijanje jednog Ličnog izveštaja godišnje besplatno, dok će se svi ostali naplaćivati po tarifi naknada Kreditnog biroa. Plaćanje za korišćenje usluge se vrši platnim karticama jasno naznačenim na portalu Kreditnog biroa. Za izveštaje koji se naplaćuju račun korisnika biće zadužen za iznos naveden na stranici za plaćanje nakon potvrđivanja narudžbine, a izveštaj će biti isporučen na e-mail adresu korisnika odmah nakon generisanja. Nakon izvršenog plaćanja nije moguće otkazivanje narudžbine. Povraćaj sredstava se vrši isključivo ukoliko Kreditni biro nije u mogućnosti da isporuči izveštaj u roku od 72 sata. U slučaju povraćaja sredstava, delimično ili u celosti, registrovanom korisniku koji je prethodno platio Izveštaj nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, Kreditni biro je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Kreditnog biroa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Reklamacije na izveštaj podnose se u bankama članicama Kreditnog biroa ili u Kreditnom birou popunjavanjem i predavanjem formulara „Zahteva za ispravku i dopunu“ dostavljenog u prilogu izveštaja i rešavaju se shodno poslovnim pravilima Kreditnog biroa.

Zaštita povreljivih podataka o transakciji prilikom plaćanja platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

01.07.2012.godine